Конкурси за област София (столица)

Звено: Обща администрация / Дирекция "Финанси" / Отдел "Методология и отчети"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 12:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Административно и информационно обслужване" / Отдел "Канцелария" / Сектор "Документален"
Административна структура: Министерство на отбраната
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 12:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Европейски съюз и международно сътрудничество"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 16:00
Звено: Друго(администрация) / Главна дирекция "Национална полиция"
Административна структура: Министерство на вътрешните работи
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 16:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Правнонормативна дейност и публични предприятия"
Административна структура: Министерство на културата
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:00
Звено: Обща администрация / Дирекция "Стопански дейности и управление на собствеността" / Отдел "Обществени поръчки"
Административна структура: Министерство на транспорта и съобщенията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Лабораторни изследвания"
Административна структура: Регионална здравна инспекция - Софийска област
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:00
Звено: Специализирана администрация / Дирекция "Антитръст и концентрации"
Административна структура: Комисия за защита на конкуренцията
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:30
Звено: Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Отдел "Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111"
Административна структура: Агенция за социално подпомагане
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:30
Звено: Обща администрация / Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Административна структура: Регионално управление на образованието - София област
Брой свободни места: 1
Правоотношение: Служебно
Краен срок за подаване на документи: 05.12.2022 г. 17:30
Общо: 64