Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2450 Издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка

   Регионалната дирекция по горите издава удостоверение,в което се посочва серията и поредния номер за изработка на производствена марка и води единен регистър на производствените марки.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закона за горите - чл. 210, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • в едномесечен срок от постъпване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Без срок
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Изпълнителен директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Жалба можете да подадете до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите гр.София чрез директора на Регионалната дирекция по горите Ловеч на адрес гр.Ловеч ул. "Търговска" №56 от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.или пред Административен съд Ловеч в 14-дневен срок от съобщаване на резултата от подаденото заявление.

  • Ограничения и условности:
   • Вписването в регистъра на производствените марки по чл. 210 от ЗГ се извършва след представяне на изработената ПМ за снемане на отпечатък.

     

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, гр. Ловеч, ул." Търговска " № 56, п.к. 5500
  Код за междуселищно избиране: 068/603823
  Телефон за връзка: (068/603823)068/603823
  Факс: 068/603823
  Адрес на електронна поща: ruglovetch@iag.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане