Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2721 Издаване на документ, установяващ съответните обстоятелства, във връзка с процедура по придобиване на разрешение за постоянно пребиваване чрез инвестиция

   Установяване на извършена инвестиция от страна на чужденци за целите на пребиваване в странатал
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Влизане, пребиваване и напускане на РБ от чужденци
  • На основание на:
   • Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България - чл. 39
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 работни дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Документът е валиден за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Врабча 23, ет. 3, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: +359 2
  Телефон за връзка: (+359 2)985 55 00
  Факс: (+359 2)980 1320
  Адрес на електронна поща: iba@investbg.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане