Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1561 Одобряване на неинтервенционално проучване на лекарствен продукт

   Одобряване на неинтервенционално проучване на лекарствен продукт
 • На основание на:
  • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - чл. 145, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 60 дни от заявяването
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До срока на действие на неинтервенционалното проучване
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на здравеопазването
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София-град
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, ул. Дамян Груев № 8, п.к. 1303
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)8903555
Адрес на електронна поща: bda@bda.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно работно време от 09.00 ч. до 17.30 ч. обедна почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане