Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2260 Издаване и изменение на лиценз на организация за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (по националното законодателство)

   Организация за техническо обслужване може да извършва дейности по техническо обслужване и ремонт на национално регулирани граждански въздухоплавателни средства и да издава удостоверение за допускане до експлоатация или удостоверение за разрешаване за допускане до експлоатация на компонент.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Транспорт
  • На основание на:
   • Закон за гражданското въздухоплаване - чл. 25
   • Наредба № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника - чл. 14, ал. 1, т. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 30 календарни дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Сертификатът е безсрочен, при условие че отговаря на изискванията на Наредба 145 от 11 август 2004 г. на МТС.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на транспорта и съобщенията
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд София-Град
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Летателна годност и лицензиране"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Дякон Игнатий", №9, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)937-10-47
  Факс: (02)980-53-37
  Адрес на електронна поща: caa@caa.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почива от 30 минути, която може да се ползва в диапазона между 12:00 ч. и 14:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане