Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 904 Издаване на решение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка

   Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се разрешава в зависимост от продуктивните качества на земята и целите на промяната от междуведомствена комисия в Областна дирекция „Земеделие“, по местонахождението им, в случай, че площта е до 50 дка, от пета до десета категория или не е поливна. В останалите случаи решенията се постановяват от Комисия за земеделските земи в Министерство на земеделието, храните и горите. Административното производство по постановяване на pешение е двуетапно – за утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране и за промяна на предназначението.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за опазване на земеделските земи - чл. 17, ал. 1, т. 1, чл.22, ал.1 и чл.24, ал.2
   • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 31, ал. 1, чл.40, ал.1 и ал.2
   • Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи - чл. 5, ал. 1, чл.9, ал.1 и чл.12
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Междуведомствена комисия в Областна дирекция "Земеделие"
  • Срок за предоставяне:
   • 1-месечен от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 1-годишен от одобряването на Подробния устройствен план, в случай, че от влизането в сила на решението за утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране не е поискана промяна на предназначението. 3-годишен, в случай, че от влизането на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта и 6-годишен, в случай, че от влизането му в сила изграждането на обекта не е започнало.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Комисия за земеделските земи в Министерство на земеделието, храните и горите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Административния акт се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливия отказ може да се оспори в 1-месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Ограничения и условности:
   • Административната услуга е първична и се получава в звената за административно обслужване; чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването; по електронен път на посочен електронен адрес.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Васил Коритаров" №2, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)882032
  Адрес на електронна поща: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Удължено работно време от 8.00 до 18.30 ч. в непрекъснат режим на работа на центъра за административно обслужване.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане