Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 917 Издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия и внос на генетично модифицирани организми с цел работа в контролирани условия

   Работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия се извършва от лицата, получили разрешение от министъра на околната среда и водите, в регистрирани помещения, съгласно Закона за генетично модифицирани организми. Разрешенията се издават за всеки отделен случай на работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия и за всеки отделен клас на работа с генетично модифицирани организми, когато има положително становище на Консултативната комисия по генетично модифицирани организми.
 • На основание на:
  • Директива 2009/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена) (Текст от значение за ЕИП) - чл. 6
  • Закон за генетично модифицирани организми - чл. 29, ал. 1; чл. 83
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на околната среда и водите
 • Срок за предоставяне:
  • 45 дневен срок /до 75 дни удължено обществено обсъждане за ГМ микроорганизми клас 2 и за микроорганизми клас 3 и 4 и др. ГМО клас Б, когато работата ще се извършва в помещения, които не са регистрирани
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • В зависимост от времетраенето на конкретната дейност.
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът за регистриране на помещението подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

    

 • Ограничения и условности:
  • При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

   Възможност за подаване на заявления в Министерство на електронното управление през Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

   https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/917

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Център за административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, При наличие на опашка пред отдел "Център за административно обслужване", работния ден се удължава до обслужване на всички потребители, но не повече от 2 работни часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Национална служба за защита на природата"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)940 6501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане