Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1839 Издаване на Решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

   Решението е необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение или за одобряване на плана, програмата, проекта и е неразделна част, елемент от процедурата по разрешаване на предложението/плана, програмата, проекта по реда на специален закон. Компетентният орган взема решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, с което съгласува или не съгласува плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за биологичното разнообразие - чл. 31, ал. 12
   • Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна - чл. 6, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на околната среда и водите
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му възложителят не започне действия по осъществяването на проекта или инвестиционното предложение или по одобряване на плана или програмата.
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Решението може да се обжалва в 14 дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  • Ограничения и условности:
   • Недопустимост на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения спрямо режима на дейности в защитени зони, определен със заповедта за обявяване и/или с план за управление, спрямо режима на защитени територии, определен по реда на Закона за защитените територии, заповедта за обявяването й и плана за управлението й, спрямо режимите по Закона за водите и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, както и спрямо други действащи нормативни или административни актове. 

    При електронно заяввяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП.

    Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност "високо" по смисъла на чл.8 от Регламент 910/2014

    Заявленията могат да се подават в Министерство на електронното управление чрез Системата за сигурно електронно връчване и през Портал за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на адрес:

    https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-82/1839

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Национална служба за защита на природата"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)940 6501
  Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
  Дирекция "Административно и информационно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)940 6501
  Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане