Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2421 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

   Решение по оценка на въздействието върху околната среда се издава за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, както и и инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии с трансгранично въздействие върху околната среда.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (текст от значение за ЕИП) - чл. 4
   • Закон за опазване на околната среда - чл. 99, ал. 2
   • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) - чл. 18
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на околната среда и водите
  • Срок за предоставяне:
   • 45 дни след датата на провеждане на общественото обсъждане, като се отчитат резултатите от него
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 5 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Върховния административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Жалбата може да се подаде в срок до 14 дни от оповестяването на административния акт (в централните средства за масово осведомяване, на информационното табло и интернет страницата на Министерството на околната среда и водите) чрез министъра на околната среда и водите или във Върховния административен съд.

  • Ограничения и условности:
   • При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

    Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронно управление

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)940 6501
  Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работнота време е от 09:00 часа до 17:30 часа.
  Дирекция "Административно и информационно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княгина Мария Луиза" № 22, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)940 6501
  Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане