Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2338 Издаване на Удостоверение за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради

   Вписване в публичния регистър /http://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1/ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради по тяхно писмено искане, представяне на документи и заплащане на такса.
 • На основание на:
  • Закон за енергийната ефективност - чл. 43, ал. 1
  • Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране - чл. 8
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Изпълнителен директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът на изпълнителния директор на агенцията за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в 14-дневен срок от датата на съобщаването й.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обща администрация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Екзарх Йосиф № 37, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)915 4032
Адрес на електронна поща: NIvanova@seea.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Стандартно
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане