Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

   Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 57, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • архитект на Община Несебър
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Разрешението за поставяне на РИЕ в имоти частна или държавна собственост се издава за срок до 5 години. Срокът на разрешението за поставяне на РИЕ в общински терени не може да бъде по-дълъг от 1 година.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • главен архитект на Община Несебър
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • За ползването на общински имоти за монтиране на рекламно - информационен елемент на стойка, или за ползването на РИЕ собственост на Община Несебър се сключва писмен договор по цени, съгласно Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър за срок равен на срока на Разрешението за поставяне. Изготвянето на договорите и контрола по тяхното изпълнение се осъществява от звено „Търговия на открито и РИЕ” - отговорен служител: Тихомир Николов – гл. експерт, 0554 29395, nikolov_tihomir@abv.bg:

   1. За РИЕ на стойки върху терен, общинска собственост:
   -   от м. май до м. октомври    -      26,40  лв. на кв. м. на месец (за двустранните РИЕ цената се удвоява)

      -   от  м. ноември до м. април  -     13,20 лв. на кв. м. на месец (за двустранните РИЕ цената се удвоява)

    2. За  ползване на съоръжение РИЕ, общинска собственост:
   -   от м. май до м. октомври      -    36,00  лв. на кв. м. на месец (за двустранните РИЕ цената се удвоява)

      -   от  м. ноември до м. април -  18,00 лв. на кв. м. на месец (за двустранните РИЕ цената се удвоява)

   3. За свободно стоящи или монтирани информационно - указателни табели: 18.00 лв. на кв. м. на месец.

   За осветените РИЕ консумираната ел. енергия се заплаща допълнително.

   При заплащане на цялата годишна цена в срок до 10 дни от сключване на договора се ползва отстъпка от 10%. 

 • Ограничения и условности:
  • Рекламно-информационни елементи в имоти общинска собственост се разполагат съгласно схема с определени позиции, която се актуализира ежегодно. Схемата за разполагане на рекламно-информационни елементи в границите и охранителните зони на недвижима културна ценност „Старинен град Несебър”, преди одобряването й от Главния архитект на общината, се съгласува с НИНКН.

   Лица, които имат задължения към Община Несебър не могат да ползват общински терен за поставяне на РИЕ, рекламна табела или рекламно съоръжение – общинска собственост - информацията се проверява служебно.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Център за административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, гр.Несебър ,ул.Еделвайс №10, п.к. 8230
Код за междуселищно избиране: 0554
Телефон за връзка: (0554)2-93-71
Адрес на електронна поща: rtodorova@nesebar.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Работно време с граждани от 08.30 часа до 16,30 часа каси от 08,30 часа до 16,00 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Устройство на територията, инвестиционно планиране, строителство и контрол върху строителството"
Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, ул. "Еделвайс" 10, п.к. 8230
Код за междуселищно избиране: 0554
Телефон за връзка: (0554)2 93 23
Адрес на електронна поща: kl.karavasileva@nesebar.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане