Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 3160 Вписване на дружество/съдружие на представители по индустриална собственост

   Патентното ведомство поддържа Регистър на дружествата и съдружията на представителите по индустриална собственост. Регистърът е електронен и публичен
   В Регистъра на дружествата и съдружията на представителите по индустриална собственост подлежат на вписване дружествата и съдружията на представителите по Търговския закон и по Закона за задълженията и договорите.
 • На основание на:
  • Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (Загл. изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г.) - чл. 91, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Председател
 • Срок за предоставяне:
  • Няма нормативно установен срок за предоставяне на услугата.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд - София град
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Съгласно Закона за патентите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ):

   Чл. 92. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2020 г.)
   (4) Вписването в регистъра по чл. 91, ал. 3 се извършва по искане на законния представител на дружеството или съдружието. Искането съдържа обстоятелствата по чл. 93, ал. 2 и към него се прилага копие на учредителния акт, с който дружеството, съответно съдружието, е създадено съгласно законодателството на държавата по произход.
   (5) Вписванията в регистрите, с изключение на тези по чл. 93, ал. 5, се извършват въз основа на мотивирано решение на председателя на Патентното ведомство или на оправомощен от него заместник-председател, издадено след извършване на проверка на обстоятелствата, подлежащи на вписване.
   (6) Когато искането не отговаря на съответните изисквания, в 7-дневен срок от постъпването му подателят се уведомява писмено с указания за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация.
   (7) Подателят на искането отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителна информация в едномесечен срок, считано от датата на уведомяването по ал. 6.
   (8) При неотстраняване на нередовностите или непредоставяне на исканата допълнителна информация в срока по ал. 7, както и при установено несъответствие на лицето, съответно на лицата - членове на дружеството или съдружието, с изискването да са представители по смисъла на чл. 84, ал. 1, с решението по ал. 5 се отказва вписване в регистъра.
   (9) Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
   (10) На регистрирания представител и на регистрираното дружество или съдружие се издава удостоверение за вписване в регистъра, а на представителя - и идентификационна карта.

   Съгласно чл. 93. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2020 г.) от ЗПРПМ:

   (2) В Регистъра на дружествата и съдружията на представителите по индустриална собственост се вписват следните обстоятелства:
   1. наименованието и правноорганизационната форма;
   2. държавата по произход;
   3. адресът, на който дружеството или съдружието упражнява дейността си, телефон, електронен адрес и адрес за кореспонденция, когато е различен от адреса на упражняване на дейността;
   4. имената на представителите по индустриална собственост, действащи от името на дружеството или съдружието;
   5. обектите по индустриална собственост, за които е придобита или е призната професионална квалификация на съдружниците по т. 4;
   6. имената на лицата, имащи право да представляват дружеството/съдружието в държавата на произход - за чуждестранните обединения;
   7. отписването от регистъра.

   Съгласно ал.9 от чл. 92 на Закона за патентите и регистрацията на полезни модели, Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд - София град.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52-Б, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02 9701 321; Цената на разговор е според тарифния план на клиента
Факс: (02) 873 52 58
Адрес на електронна поща: services@bpo.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Център за административно обслужване: понеделник - петък - 8.30 - 17.00 часа; Работното време с клиенти в Центъра за административно обслужване е от 8.30 часа до 17.00 часа; Каса, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа; Централна патентна библиотека, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане