Информация за услуга

 • Режим:
  • 559 Издаване на разрешение за събиране на гъби за стопански цели

   Разрешителни за събиране на гъби за стопански цели се издават ежегодно в съответствие с годишен план за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения. С плана се определят местата/площите, вида и количествата на разрешените гъби, периода, начина и средствата за събиране на гъбите, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за събиране на гъбите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 6
   • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове - чл. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 3