Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 559 Издаване на разрешение за събиране на гъби за стопански цели

   Разрешителни за събиране на гъби за стопански цели се издават ежегодно в съответствие с годишен план за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения. С плана се определят местата/площите, вида и количествата на разрешените гъби, периода, начина и средствата за събиране на гъбите, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за събиране на гъбите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 6
   • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове - чл. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дневен
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • : По преценка на органа, издаващ индивидуалния административен акт, в зависимост от разрешеното количество.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на АПК

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, кв."Вароша", ул."Бистрица" № 12 В, п.к. 56, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)880 537
  Факс: (073)88 10 23
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@rilanationalpark.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за Административно обслужване работи без прекъсване
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане