Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 559 Издаване на разрешение за събиране на гъби за стопански цели

   Разрешителни за събиране на гъби за стопански цели се издават ежегодно в съответствие с годишен план за ползване на гъби и горски плодове, които не са от лечебни растения. С плана се определят местата/площите, вида и количествата на разрешените гъби, периода, начина и средствата за събиране на гъбите, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за събиране на гъбите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 6
   • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове - чл. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • директор
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дневен
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Сроковете определени с Годишния план за събиране на гъби
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министър на околната среда
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на АПК

  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, ул."България"№ 4, п.к. 2770
  Код за междуселищно избиране: 0749
  Телефон за връзка: 0749 88202
  Факс: 0749 88204
  Адрес на електронна поща: dnp@pirin.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка 12.30-13.00
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане