Информация за услуга

 • Режим:
  • 2525 Издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

   Изменение на издадено разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект по молба на лицето, в полза на което е предоставено, след проверка изпълнението на условията на издаденото разрешително. Изменение на разрешителното може да се извършва и служебно от органа, който ги е издал когато:
   1. при характеризиране на района за басейново управление, в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни, е установено, че съответно водно тяло не може да постигне целите за добро състояние или потенциал при съществуващия в момента на оценката натиск върху водите от съответните дейности и е необходимо да бъдат изпълнени условията за обосноваване на изключения;
   2. за водно тяло, за което в предходния план за управление на речните басейни е обосновано изключение от целите за постигане на добро състояние или потенциал и новата оценка показва, че е необходимо допълнително намаляване на натиска, за да бъдат изпълнени условията за определяне на целите за опазване на водите;
   3. независимо от спазването на условията в разрешителното възникнат противоречия с обществените интереси.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 72; чл. 73
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 4