Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2525 Издаване на решение за изменение на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

   Изменение на издадено разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект по молба на лицето, в полза на което е предоставено, след проверка изпълнението на условията на издаденото разрешително. Изменение на разрешителното може да се извършва и служебно от органа, който ги е издал когато:
   1. при характеризиране на района за басейново управление, в процеса на разработване на плановете за управление на речните басейни, е установено, че съответно водно тяло не може да постигне целите за добро състояние или потенциал при съществуващия в момента на оценката натиск върху водите от съответните дейности и е необходимо да бъдат изпълнени условията за обосноваване на изключения;
   2. за водно тяло, за което в предходния план за управление на речните басейни е обосновано изключение от целите за постигане на добро състояние или потенциал и новата оценка показва, че е необходимо допълнително намаляване на натиска, за да бъдат изпълнени условията за определяне на целите за опазване на водите;
   3. независимо от спазването на условията в разрешителното възникнат противоречия с обществените интереси.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 72; чл. 73
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • Съгласно Раздел ІІІ, Глава ІV на Закона за водите.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Срокът на действие се посочва в издадения индивидуален административен акт.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • В 14-дневен срок от съобщаването на услугата пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, бул. Св. Димитър Солунски №66, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: 073894103, 073894130
  Факс: 073894102
  Адрес на електронна поща: bdblg@wabd.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От Понеделник до Петък, от 09:00 ч. до 17:30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане