Информация за услуга

 • Режим:
  • 307 Издаване на разрешение за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите.

   Директорите на дирекциите на националните паркове издават годишни разрешителни за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в националните паркове, съгласно годишен План за поддържащи и възстановителни дейности в горите изготвен на основание на одобрено план-извлечение. С плана се определят местата (паркови участъци, отдели, подотдели) допустимите количества дървесина при извършването на поддържащи и възстановителни дейности в горите, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за ползване на дървесина от физически лица.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
   Общо: 3