Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 307 Издаване на разрешение за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите.

   Директорите на дирекциите на националните паркове издават годишни разрешителни за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в националните паркове, съгласно годишен План за поддържащи и възстановителни дейности в горите изготвен на основание на одобрено план-извлечение. С плана се определят местата (паркови участъци, отдели, подотдели) допустимите количества дървесина при извършването на поддържащи и възстановителни дейности в горите, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за ползване на дървесина от физически лица.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни от датата на започване на производството. Срокът на действие на документа/индивидуалния административен акт се определя ежегодно в съответния Оперативен план за извършване на поддържащите и възстановителните дейности в горите със съпътстващ добив на НП Централен Балкан
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Съобразно годишен Оперативен план за извършване на поддържащите и възстановителните дейности в горите със съпътстващ добив на НП Централен Балкан
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Бодра смяна 3, ет. 3, п.к. 5300
  Код за междуселищно избиране: 066
  Телефон за връзка: (066)801 277
  Факс: (066)801 277
  Адрес на електронна поща: office@centralbalkan.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица обедна почивка 30 минути и се ползва в интервала между 12.00. и 14.00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане