Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 307 Издаване на разрешение за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в горите.

   Директорите на дирекциите на националните паркове издават годишни разрешителни за ползване на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в националните паркове, съгласно годишен План за поддържащи и възстановителни дейности в горите изготвен на основание на одобрено план-извлечение. С плана се определят местата (паркови участъци, отдели, подотдели) допустимите количества дървесина при извършването на поддържащи и възстановителни дейности в горите, процедурата за подаване на заявленията и издаване на разрешителни за ползване на дървесина от физически лица.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за защитените територии - чл. 50, т. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14-дневен срок
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Срока определен в Годишния план за дървесина
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • по реда на АПК

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, кв."Вароша", ул."Бистрица" № 12 В, п.к. 56, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)880 537
  Факс: (073)88 10 23
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@rilanationalpark.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за Административно обслужване работи без прекъсване
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане