Специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица с нормативен акт

Общо: 144