Доклад за състоянието на администрацията през 2023 г.

Дата: 27.05.2024
Докладът за състоянието на администрацията през 2023 г. е приет с Решение № 353 на Министерския съвет от 23.05.2024 г.