Доклад за състоянието на администрацията през 2021 г.

Дата: 07.07.2022
Докладът за състоянието на администрацията през 2021 г. е приет с Решение № 430 на Министерския съвет от 05.07.2022 г.