Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

   На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 156б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Ограничения и условности:
   • Заявлението по образец с необходимите документи може да заявите чрез: 

    - Единен портал за достъп до електронни административни услуги на адрес:

    https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/08bae4b1-01f8-4018-8f0a-a8a83f0e3dd7

    - Системата за сигурно електронно връчване с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://edelivery.egov.bg/;

    - Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване;

    - На e-mail: obshtina@zlataritsa.bg;

    - Чрез лицензиран пощенски оператор.

    *Заявление подадено по електронен път следва да бъде подписано от заявителя с квалифициран електронен подпис (КЕП).

     

    Вие може да заявите издаденият индивидуален административен акт да получите:

    - Лично от Центъра за административно обслужване;

    - Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването на акта за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни цели. Индивидуалният административен акт може да бъде изпратен:

    · като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

    · като вътрешна куриерска пратка;

    · като международна препоръчана пощенска пратка.

    - По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване;

    - По електронен път на електронна поща.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Обща администрация"
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 22, п.к. 5090
  Код за междуселищно избиране: 0615
  Телефон за връзка: (0615)3 54 20
  Адрес на електронна поща: obshtina@zlataritsa.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Център за административно обслужване е с непрекъснато работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане