Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2955 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на издадено такова на юридически лица от Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

   Оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор е задължително за строежите от първа до пета категория съгласно номенклатурата за видовете строежи. Издадените на консултантите удостоверения за упражняване на дейностите по извършване оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор се вписват в Регистър на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Дейностите като консултант могат да се извършват и от лица, представили копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 166, ал. 2, и 166, ал.7
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • НАЧАЛНИК на ДНСК
  • Срок за предоставяне:
   • Едномесечен
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Петгодишен или до завършване на съответния строеж
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на регионалното развитие и благоустройството
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • по съдебен ред
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на АПК - 14 дневен

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел Консултанти и регистри
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, гр.София, бул. "Христо Ботев" № 47, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9159-158
  Адрес на електронна поща: dnsk@dnsk.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:00, Работното време на служителите е с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. Приемното време на Центъра за административно обслужване е от 9,00 до 17,30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане