Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2875 Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

   Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършен период, клас, етап, завършена степен на училищно образование и придобита професионална квалификация в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища с тези в училищното образование в Република България.
   Признаването се извършва с цел достъп до обучение в системата на пред-училищното и училищното образование.
   Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, учили и завършили IV клас в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища и искат признаването им в Република България с цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием.
 • На основание на:
  • Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 110, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • да 1 месец от датата на подаване на заявление
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на образованието и науката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на образованието и науката
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Брянска № 30, ет.7, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)80 68 53
Адрес на електронна поща: ruo@ruo-gabrovo.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, осигурен непрекъснат режим на работа
Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"
Адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. Брянска № 30, ет. 7, п.к. 5300
Код за междуселищно избиране: 066
Телефон за връзка: (066)806853
Адрес на електронна поща: ruo@ruo-gabrovo.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Осигурен непекъснат режим на работа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане