Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2933 Утвърждаване на национален еталон

   Утвърждаването на национален еталон гарантира неговото най-високо ниво за страната и неговата международна еквивалентност
 • На основание на:
  • Закон за измерванията - чл. 19
  • Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните - чл. 9
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министерски съвет
 • Срок за предоставяне:
  • Съгласно договореността с клиента
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Без срок.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Председателят на Българския институт по метрология
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Обжалване на услугата е пред съответния административен съд, по реда на АПК
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 14-дневен срок.

 • Ограничения и условности:
  • За да бъде заявена услугата по електронен път, юридическото лице е необходимо да притежава Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел „Правни дейности и канцелария“
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9702 790, (02)9702 754
Факс: (02)9702 777
Адрес на електронна поща: au-bim@bim.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане