Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2905 Вписване на ползвател на регистрирано географско означение

   Всяко лице, което има право на заявяване, може да подаде заявка за вписване като ползвател на регистрирано географско означение. Вписаният ползвател може да използва географското означение само за стоката, за която е регистрирано. Той може да го поставя върху стоките или върху тяхната опаковка, в рекламни материали, върху търговски книжа, свързани със стоката, или върху други документи.
 • На основание на:
  • Закон за марките и географските означения - чл. 98
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Държавен експерт
 • Срок за предоставяне:
  • няма фиксиран срок в Закона за марките и географските означения
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Председател
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност" и Административен съд София-град
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда на Закона за марките и географските означения, от 14 дни до 2 /два/ месеца от получаване на решението.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата не се предоставя за географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент /ЕС/ № 1151/2012 г.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52-Б, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 02 9701 321; Цената на разговор е според тарифния план на клиента
Факс: (02) 873 52 58
Адрес на електронна поща: services@bpo.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Център за административно обслужване: понеделник - петък - 8.30 - 17.00 часа; Работното време с клиенти в Центъра за административно обслужване е от 8.30 часа до 17.00 часа; Каса, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа; Централна патентна библиотека, работа с клиенти: понеделник - петък от 8.30 часа до 17.00 часа.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане