Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

   За целите на комплексното административно обслужване и във връзка с възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 10; чл. 87, ал. 11
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите оправомощен със заповед на Кмета на общината
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Информацията се предоставя по данни актуални към датата на издаване
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • прекият ръководител на органа по приходи, предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът за издаване на документ може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Кмета на общината.

   Мълчаливият отказ може да се обжалва пред Кмета на общината в 14-дневен срок от изтичането на срока по чл. 90, ал. 1 или ал. 2 от ДОПК.

   Отказът на Кмета на общината може да се обжалва пред Административния съд по местонахождение в 7-дневен срок от съобщаването му.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Местни приходи и ГРАО"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Златарица, гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" №22, п.к. 5090
Код за междуселищно избиране: 0615
Телефон за връзка: (0615)3-54-41
Адрес на електронна поща: mp@zlataritsa.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00 часа. Обедна почивка от 30 минути. като е осигурено непрекъснато обслужване на граждани.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане