Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

   На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 156б
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • няма законоустановен срок
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • по реда на АПК

  • Ограничения и условности:
   • няма

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Местни данъци и такси"
  Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, пл."Свобода", п.к. 7700
  Код за междуселищно избиране: 0601
  Телефон за връзка: (0601)68755
  Адрес на електронна поща: yordanova.s@targovishte.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, гъвкаво работно време. 30 мин почивка. взаимозаменяемост на служителите
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Административно и техническо обслужване"
  Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, пл. Свобода, п.к. 7700
  Код за междуселищно избиране: 0601
  Телефон за връзка: (0601)68711
  Адрес на електронна поща: obshtina@targovishte.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, гъвкаво работно време. 30 мин почивка. взаимозаменяемост на служителите
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Строителство, архитектура и инфраструктура"
  Адрес: обл. Търговище, общ. Търговище, гр. Търговище, пл."Свобода", п.к. 7700
  Код за междуселищно избиране: 0601
  Телефон за връзка: 68692
  Адрес на електронна поща: krumova.d@targovishte.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, С обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане