Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2851 Издаване на протокол за класификация на продукти по отношение на устойчивостта и/или реакцията им на огън

   Производител или упълномощен представител на производителя на строителен продукт може да заяви класифициране по показатели, необходимо за крайното оценяване на продукта
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 136, ал. 1, т. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР
 • Срок за предоставяне:
  • Съгласно чл.57 от АПК
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен до: издаване на дубликат; при внасяне на промяна в компонентите на продукта; или други случаи извън посочените, при които изискванията на нормативните актове вече не се изпълняват.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Издаването на протоколи за класификация на продукти по отношение на устойчивостта и/или реакцията им на огън е отделен и независим етап от цялостната оценка на съответствието на строителните продукти.

   Цялостната оценка на съответствието на строителните продукти по отношение устойчивостта и/или реакцията им на огън, включва три етапа:

   -първи етап- изпитване на строителен продукт. Този етап е основен и се осъществява от изпитвателни лаборатории, акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025 и/или нотифицирани по смисъла на съгласно чл.48 от Регламент (ЕС) № 305/2011. Изпитванията се провеждат от изпитвателна лаборатория, доказала своята безпристрастност, независимост и отсъствие на конфликт на интереси;

   - втори етап- класификация на строителен продукт. Този етап е последващ независим етап в оценяването  на строителните продукти. Извършва се от лица доказали компетентност и независимост към етапа на изпитването на този продукт. Класификацията на строителните продукти по отношение устойчивостта и/или реакцията им на огън се извършва съгласно серията стандарти БДС EN 13501,  на база предоставени изпитвателни протоколи от акредитирани и/или нотифицирани за изпитване на строителни продукти.

   - трети етап – издаване на становище за допустимост (за продукти за които няма приети и въведени хармонизирани стандарти) или сертификация на продукта по приет и въведен хармонизиран стандарт за съответния продукт.

   Трите етапа на оценява се извършват от компетентни лица, доказали безпристрастност и независимост, както по отношение на оценявания продукт, така и по отношение на отделните етапи на оценяването му.

   В тази връзка, издаването на протокол за класификация на продукти по отношение на устойчивостта и/или реакцията им на огън, е отделен и независим процес, поради което се предлага като отделна административна услуга.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Илинден, ул."Пиротска" №171А, п.к. 1309
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)96010262, (02)9821243
Адрес на електронна поща: nspab@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане