Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2849 Издаване на удостоверение за статуса на лице, освободено от задължение за заплащане на данък, за което Република България е държава домакин

   Заявители на услугата са командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор и въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор със седалище в страната, получатели на стоки или услуги.
 • На основание на:
  • Закон за данък върху добавената стойност - чл. 172, ал. 2; чл. 173, ал. 4; чл. 173, ал. 6, т. 1, б. а
  • Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - чл. 109, ал. 1; чл. 110, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите в ТД на НАП София
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни от заявяване на услугата
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • За конкретните доставки
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Прекия ръководител на органа, предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Горестоящият административен орган, чрез териториалния директор на ТД на НАП София
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  •  Решението за отказът може да се обжалва по реда на чл. 144 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

    

    

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Аксаков" 31
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98593801
Факс: (02)9864810
Адрес на електронна поща: td_sofia_grad@ro22.nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Пет дневна работна седмица
Дирекция "Контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. “Княз Дондуков” № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 18 700
Факс: (02) 9859 3099
Адрес на електронна поща: infocenter@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Ненормирано работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане