Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 700 Издаване на свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника

   Със земеделска и горска техника могат да работят само лица, притежаващи съответната правоспособност. Придобиването на правоспособност за работа с такава техника е чрез свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника, което издава или отменя министърът на земеделието, храните и горите. Заявлението за издаване на свидетелство и получаване на придобито свидетелство за правоспособност се подава и получава чрез съответната Областна дирекция "Земеделие".
 • На основание на:
  • Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл. 13, ал. 3
  • Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение - чл. 32
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Министър на земеделието
 • Срок за предоставяне:
  • трийсет работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 10 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Върховен административен съд
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Върховен административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказ за издаване на свидетелство може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр.Ботев № 55, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98511383, (02)98511384-ЦАО, стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: (02)981 79 55
Адрес на електронна поща: edelovodstvo@mzh.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) е всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане