Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2826 Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

   Удостоверението за признаване на квалификационни кредити признава повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти в страната, в друга държава членка или трета държава, проведена от международни научни организации, неправителствени организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие със законодателството на другата държава, въз основа на сключени междуправителствени спогодби, международни договори, по които Република България е страна, или в изпълнение на международни програми и проекти. За учителите по чужд език или на учители по учебен предмет, който се преподава на чужд език се признава обучение проведено от образователните служби към посолствата на страните-членки на Европейския съюз, на културните институти на тези страни или на трета държава.
 • На основание на:
  • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 222, ал. 5
  • Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл. 50, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • Началникът на регионалното управление на образованието признава повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти, проведена от организации извън определените по чл. 43 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в срок до 7 дни от подаване на заявлението и приложените към него документи, като издава удостоверение за признаване на квалификационни кредити (приложение № 28). Срокът за произнасяне може да бъде удължен, в случай че се налага да бъдат изискани допълнително документи.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на образованието и науката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на образованието и науката
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказът и/или признаването може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Ограничения и условности:
  • Педагогически специалист, който желае признаване на повишаването на квалификацията, подава заявление по образец (приложение № 16 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) до началника на РУО-Видин, към което прилага копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, от които са видни съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието в квалификационни форми по чл. 46, т. 1, буква "д" от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с доклад, съобщение, презентация или публикация.

   Заявленията може да се подават от 1-во до 10-о число на февруари и юли.

   При подаване на заявлението лицето представя за сверяване на данните лична карта, както и оригиналите на документите описани по горе.

   Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени изискуемите документи или лицето не представи оригиналите им.

   Допълнително при необходимост се представят и други документи, посочени от комисията по чл. 52, ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, определена за РУО-Видин.

   Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава, се представят в превод на български език от лице, извършващо преводи по реда на глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 98 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.; изм., бр. 7 от 2019 г.). Тези документи, както и допълнително изисканите документи се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

   Началникът на регионалното управление по образованието - Видин определя комисия, съставена

   от не по-малко от трима експерти в регионалното управление на образованието. Комисията разглежда заявлението и приложените към него документи, като:

   1. установява легитимността на организацията, която е извършила обучението за повишаване на квалификацията или е провела форма за повишаване на квалификацията

   2. приравнява академичните часове от обучението към броя на квалификационните кредити;

   3. установява участието във форми за повишаване на квалификацията с доклад или научно съобщение след публикуването им в специализирано издание.

   За заседанията на комисията се изготвя протокол. Комисията представя протокола и доклад до началника на РУО-Видин с предложение за признаване или за отказ за признаване.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, гр. Видин, пл. Бдинци № 2А, ет. 12, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: 094/601-731
Адрес на електронна поща: rio_vidin@mon.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на Центъра за административно обслужване (ЦАО) стая №11 е от 09,00 до 17,30 часа без прекъсване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане