Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2810 Приемане на уведомление за сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на eлектронни системи с фискална памет

   Уведомлението за предстоящ/извършен ремонт или сервизно обслужване на средства за измерване, работещи в състава на eлектронни системи с фискална памет, се подава по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на интернет страницата на НАП по образец, съгласно приложение № 26 на Наредба №Н-18/2006 г.
 • На основание на:
  • Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) - чл. 49б, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • В момента на заявяване
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Не е относим към този вид услуги
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Пряк ръководител на органа по приходи
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Не подлежи на обжалване

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

   -       разполага с КЕП на физическо лице или с КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

   -       се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;

   -       е получил достъп до съответната услуга съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

   Ниво на осигуреност при ползване на КЕП – „ВИСОКО“

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Контрол"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. “Княз Дондуков” № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 0700 18 700
Факс: (02) 9859 3099
Адрес на електронна поща: infocenter@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Ненормирано работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане