Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2796 Издаване на разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовир и съоръженията към него

   Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири и съоръженията към тях по искане на собствениците въз основа на мотивирано становище на междуведомствен експертен съвет.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 190в
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Председател
 • Срок за предоставяне:
  • 78 дни или 108 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Няма срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Съответния административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Редът и сроковете за обжалване са съгласно Административнопроцесуалния кодекс.

 • Ограничения и условности:
  • За да бъде заявена услугата по електронен път, юридическото лице е необходимо да притежава Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/).

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, бул. "Г. М. Димитров" № 52А, п.к. 1797
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)980 63 17
Факс: (02)986 17 07
Адрес на електронна поща: damtn@damtn.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Административното обслужване се осъществява без обедна почивка
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане