Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

   Легализация на документи, издадени от училища на чужди държави
 • На основание на:
  • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 165, ал. 6
  • Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 110, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Председател на комисията по признаване
 • Срок за предоставяне:
  • до един месец, считан от датата на представяне на документ
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на образованието и науката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на образованието и науката
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В 14-дневен срок от получаване на документа, съответно отказа за издаването му, пред министъра на образованието и науката или съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" №1, п.к. 5002
Код за междуселищно избиране: 062
Телефон за връзка: (062)616314
Факс: (062)628037
Адрес на електронна поща: rio_vt@ruo-vt.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Деловодното обслужване на гражданите е без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане