Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2529 Позволително за ползване на лечебните растения

   Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • от 1 до 5 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • няма срок
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд Смолян
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Издаденото позволително или отказът му се обжалват по реда на АПК в 14дневен срок от съобщаването му пред Административен съд Смолян

  • Ограничения и условности:
   • Забранено е издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на съответниите планове, програи и проекти  и на специалния режим по чл. 10, ал. 1 ЗЛР(чл. 28 от ЗЛР)

  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Устройство на територията и държавна собственост"
  Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр. Смолян, бул. "България" № 14, п.к. 4700
  Код за междуселищно избиране: 0301
  Телефон за връзка: (0301)60160
  Факс: 62333
  Адрес на електронна поща: governor@region-smolyan.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обедна почивка от 12:00 часа до 12:30 часа.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане