Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 899 Издаване на билет за лов за чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и за представители на дипломатически мисии

   Издаване на билет за лов за чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България и за представители на дипломатически мисии
 • На основание на:
  • Закон за лова и опазване на дивеча - чл. 25
  • Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - чл. 25, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 7
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на земеделието и храните
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на земеделието и храните
 • Ограничения и условности:
  • след полагане на изпит по реда на чл. 22 или представяне на билет за лов, валиден за страната, чиито граждани са, след съгласуване с Министерството на вътрешните работи за носене на ловно оръжие

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Правно - административни дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" 55, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98511512
Адрес на електронна поща: tochev@iag.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работи без прекъсване.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане