Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2652 Регистрация на тютюнопроизводители

   Производството и съхранението на суров тютюн се извършва въз основа на договори за изкупуване на суров тютюн, сключени от тютюнопроизводителите след вписване в регистъра по местонахождение на площите, на които ще се отглежда тютюн, или по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице, ежегодно в срок до 31 март в Общинските служби по земеделие.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.) - чл. 4, ал. 2
   • Наредба № 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн - чл. 5, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Длъжностно лице в Общинска служба по земеделие
  • Срок за предоставяне:
   • Непоследствано след извършването на регистрацията в случай на предоставени доказателства или налични такива при друг административен орган.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 1-годишен за текущата календарна година.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Мълчаливия отказ може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 1-месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Ограничения и условности:
   • Административната услуга е първична и се получава в звената за административно обслужване; чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Общинска служба "Земеделие" - Банско
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско, ул. "Патриарх Евтимий" №4, п.к. 2770
  Код за междуселищно избиране: 07498
  Телефон за връзка: (07498)8156, (359) 879409824
  Факс: (07498)8156
  Адрес на електронна поща: osz_bansko@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Белица
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Белица, гр. Белица, ул. "Георги Андрейчин" №15, п.к. 2780
  Код за междуселищно избиране: 07444
  Телефон за връзка: (07444)2225, (359) 879409816
  Факс: (07444)2225
  Адрес на електронна поща: oszg_belitca@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Благоевград
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, пл. "Крали Марко" №2, ет.4, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)884469, (359) 879409825
  Факс: (073)884469
  Адрес на електронна поща: oszg_blgrad@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Гоце Делчев
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. "Търговска" №20, п.к. 2900
  Код за междуселищно избиране: 0751
  Телефон за връзка: (0751)60210, (359) 879409905
  Факс: (0751)60210
  Адрес на електронна поща: oszg_goce_delchev@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Гърмен
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Гърмен, с. Гърмен, , п.к. 2960
  Код за междуселищно избиране: 0752
  Телефон за връзка: (0752)32055, (359) 879409865
  Факс: (0752)32055
  Адрес на електронна поща: oszggarmen@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Кресна
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Кресна, гр. Кресна, ул. "Македония" №96, п.к. 2840
  Код за междуселищно избиране: 07433
  Телефон за връзка: (07433)2289, (359) 879409817
  Факс: (07433)2289
  Адрес на електронна поща: osz_kresna@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Петрич
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул. "Славянска" №2, п.к. 2850
  Код за междуселищно избиране: 0745
  Телефон за връзка: (0745)60624, (359) 879409910
  Факс: (0745)60624
  Адрес на електронна поща: oszg_petrich@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Разлог
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Разлог, гр. Разлог, ул. "Поп Богомил" №2, п.к. 2760
  Код за междуселищно избиране: 0747
  Телефон за връзка: (0747)80074, (359) 879409823
  Факс: (0747)80074
  Адрес на електронна поща: oszg_razlog@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Сандански
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Сандански, гр. Сандански, бул. "Свобода" №20, п.к. 2800
  Код за междуселищно избиране: 0746
  Телефон за връзка: (0746)30522, (359) 879409845
  Факс: (0746)30522
  Адрес на електронна поща: oszg_sandanski@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Сатовча
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Сатовча, с. Сатовча, ул. "Тодор Шопов" №37, п.к. 2950
  Код за междуселищно избиране: 07541
  Телефон за връзка: (07541)2220, (359) 879409908
  Факс: (07541)2220
  Адрес на електронна поща: oszg_satovcha@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Симитли
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Симитли, гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" №47, п.к. 2730
  Код за междуселищно избиране: 0748
  Телефон за връзка: (0748)72024, (359) 879409889
  Факс: (0748)72024
  Адрес на електронна поща: oszg_simitli@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Струмяни
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Струмяни, с. Струмяни, пл. "7-ми април" №2, п.к. 2825
  Код за междуселищно избиране: 07434
  Телефон за връзка: (07434)3076, (359) 879409822
  Факс: (07434)3076
  Адрес на електронна поща: oszg_strumyani@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Хаджидимово
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Хаджидимово, гр. Хаджидимово, ул. "Димо Хаджидимов" №46, п.к. 2933
  Код за междуселищно избиране: 07528
  Телефон за връзка: (07528)2205, (359) 879409859
  Факс: (07528)2205
  Адрес на електронна поща: oszg_hadjidimovo@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Общинска служба "Земеделие" - Якоруда
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда, ул. "Цар Борис III" №70, п.к. 2790
  Код за междуселищно избиране: 07442
  Телефон за връзка: (07442)2246, (359) 879409855
  Факс: (07442)2246
  Адрес на електронна поща: oszg_yakoruda@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Общинската служба по земеделие. Центърът за административно обслужване в Общинската служба по земеделие е с работно време от 9.00 до 17.30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане