Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

   Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 14
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни, 3 дни, 1 час
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

   Чл.24, ал.1 и чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.5,т.4 от Закона за гражданска регистрация.
   Чл.110, ал.1, т.12 от Закон за местните данъци и такси.
   Чл.14 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.

    

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Белоградчик, с КЕП, на адрес: https://belogradchik.egov.bg.
   През единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с КЕП, на следния адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/32dc2ae5-2b11-40d6-8527-ffd9ef4a6f45

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец:

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:  удостоверението за семейно положение, съпруг-а и деца, както следва:

    

   3.00 лв. – за обикновена услуга
   4.50 лв. – за бърза услуга
   6.00 лв. – за експресна  услуга                                                                                            

    

   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
   На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване.
   Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване.
   Чрез портала за електронни административни услуги: E-pay, Easypay.
   Чрез портала на Държавна агенция „Електронно управление“ на следния адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/32dc2ae5-2b11-40d6-8527-ffd9ef4a6f45  : E-pay.
   По банкова сметка:
   IBAN: BG65IABG74968400270200
   BIC: IABGBGSF
   Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН ВИДИН
   Кодът за вида плащане е: 448007.
    

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

    

   До 5 дни – за обикновена услуга
   До 3 дни – за бърза услуга
   В рамките на 1 час – за експресна услуга.

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:
   Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
    Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
    Като вътрешна куриерска пратка.
    Като международна препоръчана пощенска пратка.
    Лично в звеното за административно обслужване.
    По електронен път на електронна поща ……………………………………………………            

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.  

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно правно обслужване на населението"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис І №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877875978
Адрес на електронна поща: info@belogradchik.egov.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Гъвкаво работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане