Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

   Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
 • На основание на:
  • Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До края на календарната година, в която е издадено.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Белоградчик, с ПИК на НАП или КЕП, на адрес: https://belogradchik.egov.bg.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/green-system/78771380-1b9c-4818-bdcb-5e19b0301e77 .
   Чрез лицензиран пощенски оператор.
   На e-mail: info@belogradchik.egov.bg.

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:
   Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 01.12.2019 г.);  Решение на Поземлена комисия (по служебен път).
   Актуална скица на имота (по служебен път).
   Декларация от собствениците (наследниците) за съгласие на заявителя да добие дърва в общия (наследствения) имот.
   Удостоверение за наследници (по служебен път).
   В случай, че заявлението се подава от пълномощник: Пълномощно.
   Договор за аренда ( по служебен път за земи от ОПФ).
   Договор за наем (по служебен път за земи от ОПФ ).

    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:
   Агенция по вписванията (Община Белоградчик); Община Белоградчик;
   Община Белоградчик.
   Заявителя.
   Общината по последния постоянен адрес на починалото лице.
   Заявителя.
   Община Белоградчик.
   Община Белоградчик.

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   По електронен път на точно упомената електронна поща.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Управление и стопанисване на общински гори"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877875985
Факс: 0936/5 3017
Адрес на електронна поща: ugos@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане