Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни, 3 дни, 24 часа
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на осн.чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от издаването му.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

    

   Лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от данъчно задълженото лице) в Центъра за административно обслужване..
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/a29ac5a9-e658-4e91-86bf-2bb95ea340d9

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

   Пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото.
   Актуална скица – срок на валидност – 6 месеца.
   Решение на Поземлена Комисия на земеделски земи.
   Удостоверение за характеристики на земеделска земя.
   Таксационно описание и удостоверение за идентичност – за гори.
   Удостоверение за наследници.
   Удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че лицето е заветник по смисъла на закона – оригинал. Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя /трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота и неговото местонахождение/, както и завещаните части на имота.
   Удостоверение от съда за издаване на удостоверение за данъчна оценка – оригинал.
   При незавършено строителство – констативен протокол от общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на сградата, издаден не по – късно от 3 месеца преди датата на искането.
   Декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на изготвянето на данъчната оценка – в случаите на незавършено строителство, учредяване на право на строеж, застроени земеделски земи, земеделски земи с друго предназначение и др.

   Забележка: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните, когато искането се подава в Центъра за административно обслужване.
    

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

    

   От 4 до 5 дни – за обикновена услуга;
   От 2 до 3 – за бърза услуга;
   От подаване на искането до края на следващия работен ден – за експресна услуга.
    
   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    

   ИНДИВИДУАЛНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ МОЖЕ ДА ВИ БЪДЕ ИЗПРАТЕН:

    
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Финанси и приходи"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881289
Факс: 0936/5 3017
Адрес на електронна поща: mmarinova@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работна време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане