Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 5 дни, 3 дни, 24 часа
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ИСКАНЕ ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   ·            Лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от данъчно задълженото лице) в Центъра за административно обслужване.

   ·            Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/ec54dbeb-a4f9-4ea7-90b8-2ced39be587e 

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

   ·          Документ за самоличност.

   ·          Пълномощно, когато декларацията се подава от лице, различно от данъчно задълженото.

   ·          Актуална скица – срок на валидност – 6 месеца.

   ·          Решение на Поземлена Комисия на земеделски земи.

   ·          Удостоверение за характеристики на земеделска земя.

   ·          Таксационно описание и удостоверение за идентичност – за гори.

   ·          Удостоверение за наследници.

   ·          Удостоверение, издадено от нотариус, от което е видно, че лицето е заветник по смисъла на закона – оригинал. Удостоверението трябва да съдържа данни за завещателя /трите имена, ЕГН, адрес по последно местоживеене, данни за имота и неговото местонахождение/, както и завещаните части на имота.

   ·          Удостоверение от съда за издаване на удостоверение за данъчна оценка – оригинал.

   ·          При незавършено строителство – констативен протокол от общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на сградата, издаден не по – късно от 3 месеца преди датата на искането.

   ·          Декларация по чл.14 от ЗМДТ за нуждите на изготвянето на данъчната оценка – в случаите на незавършено строителство, учредяване на право на строеж, застроени земеделски земи, земеделски земи с друго предназначение и др.

   Забележка: Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните.

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

   ·          От 4 до 5 дни – за обикновена услуга;

   ·          От 2 до 3 дни  – за бърза услуга;

   ·          От подаване на искането до края на следващия работен ден – за експресна услуга.

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   •              Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   •              Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   o              Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

   o              Като вътрешна куриерска пратка.

   o              Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.   

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Финанси и приходи"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881289
Факс: 0936/5 3017
Адрес на електронна поща: mmarinova@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работна време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане