Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2607 Разглеждане на уведомление от инвестиционен посредник със седалище в друга държава членка за извършване на дейност на територията на Република България чрез клон, съответно чрез обвързан агент

   Инвестиционен посредник, чието седалище е в държава членка и който е получил лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в съответствие с правото на Европейската общност от съответния компетентен орган на тази държава членка, може да извършва дейността, за която му е издаден лиценз, на територията на Република България чрез клон или чрез обвързан агент.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Ценни книжа
  • На основание на:
   • Закон за пазарите на финансови инструменти - чл. 45, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • два месеца от получаването на информация от съответния компетентен орган на инвестиционен посредник от държава членка
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • не е определен
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Инвестиционният посредник от държава членка може да създаде клон и да започне дейност на територията на Република България след получаване на уведомление от комисията, съответно след изтичането на срока, ако в този срок не е получил уведомление.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Деловодство и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)94 04 999
  Факс: (02)9404606
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане