Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

   Легализация на документи, издадени от училища на чужди държави
 • На основание на:
  • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 165, ал. 6
  • Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 110, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • до 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на образованието и науката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на образованието и науката
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Обжалването се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването на акта.

 • Ограничения и условности:
  • Признаването на завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, на завършен първи гимназиален етап от средната степен на образование, както и признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация, се извършва от експертна комисия към РУО-Враца.

   Експертната комисия извършва експертна оценка на представените документи и взема решение за признаване или за отказ за признаване, като отчита:
   1. продължителността на обучението;
   2. вида на училището, в което е проведено обучението;
   3. изучаваните учебни предмети и общия хорариум по всеки един от тях;
   4. резултатите от обучението;
   5. правата, които дава документът в страната, в която е издаден;
   6. възрастта на ученика при завършване на съответния клас и разликите между чуждестранната и българската образователна система относно началната възраст за започване на училищно обучение.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. Софроний Врачански №6, п.к. 3000
Код за междуселищно избиране: 092
Телефон за връзка: (092)624643
Факс: (092)624643
Адрес на електронна поща: riovr@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, осигурен непрекъснат режим на работа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане