Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2595 Разглеждане на уведомление за предоставяне на дистанционен достъп до организирана от инвестиционен посредник многостранна система за търговия и организирана система за търговия на участници, установени на територията на друга държава членка

   Инвестиционен посредник, който възнамерява да предоставя дистанционен достъп до организираната от него многостранна система за търговия и/или организирана система за търговия на участници, установени на територията на друга държава членка, предварително уведомява комисията за държавата членка, в която възнамерява да извършва тази дейност.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Ценни книжа
  • На основание на:
   • Закон за пазарите на финансови инструменти - чл. 43, ал. 8
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • Комисията предоставя информацията на приемащата държава членка в едномесечен срок от получаване на уведомлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • не е определен
  • Ограничения и условности:
   • Получената от инвестиционния посредник информация се предоставя на компетентния орган на приемащата държава в едномесечен срок от получаването й, като при поискване Комисията предоставя и информация за установените на територията на тази държава членка участници в организираната многостранна система за търговия от посредника.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Деловодство и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)94 04 999
  Факс: (02)9404606
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане