Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.

   Отразяване настъпила промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър след подадено заявление по образец до кмета на общината.
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 168, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • За срока на издаденото удостоверение - оригинал, но не повече от 5 г.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

   В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта - копие на документа за собственост на обекта. (по служебен път при вписан Договора в Агенция по вписванията след 2000 г.)
   Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз. (по служебен път )
   Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци. (по служебен път )
   Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложения № 6 или 7;
   Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;
   Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта. (по служебен път при вписан Договора в Агенция по вписванията след 2000 г.)
   Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник.
   Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

   50,00 лв. - За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в НТР и/или в регистрите по чл.167, ал.1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение).
   30,00 лв. - За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в НТР и/или в регистрите по чл.167, ал.1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение).

    

   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
   На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване;
   Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване;
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/2e995651-b15d-4ad3-a1e1-11a8046aee10
   По банкова сметка:
   IBAN: BG65IABG74968400270200
   BIC: IABGBGSF
   Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН ВИДИН
    

   НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА В СРОК:

   14 дни.

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   •               Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   •               Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   o              Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

   o              Като вътрешна куриерска пратка.

   o              Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДАТ ВПИСАНИ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

    

   Ниво на осигуреност

   Високо

   Средство за електронна идентификация

   КЕП

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Програми, проекти и обществени поръчки"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис I №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877876464
Факс: 0936/5 30 17
Адрес на електронна поща: akirilova@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане