Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2518 Изменение на план на новообразувани имоти

   Изменение на план на новообразувани имоти се прави при съществени непълноти и грешки, по предложение на съда за делба на имота, при съгласие на всички пряко заинтерисувани собственици.
 • На основание на:
  • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) - §. 4к, ал. 8, т. 1,2,3
  • Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 28в, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 90
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • постоянен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА:

   § 4К, ал.8, т. 1,2,3 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
   Чл. 28в, ал. 2 от Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

    

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез лицензиран пощенски оператор.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с  КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/f686d7fb-16e0-4cd7-922d-a8f245724ccc
   На e-mail: info@belogradchik.egov.bg.

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:
   Документ за собственост.
   Скица от действащия план за новообразувани имоти.
   Материали и данни от геодезически измервания в цифров и графичен вид.
   Скица проект за изменение в цифров и графичен вид.
   Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.
   Изходни материали и данни получени от общината.
   Удостоверение от АГКК за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:
   Агенция по вписвания.
   Служба по геодезия, картография и кадастър.
   Лицензиран геодезист.
   Лицензиран геодезист.
   Нотариус.
   Община Белоградчик.
   АГКК

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

   75,00 лв. за един имот.

    

   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
   На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване.
   Чрез ПОС терминал в Центъра за административно обслужване.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/f686d7fb-16e0-4cd7-922d-a8f245724ccc
   По банкова сметка:
   IBAN: BG65IABG74968400270200
   BIC: IABGBGSF
   Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД – КЛОН ВИДИН
   Кодът за вида плащане е: 448090.
    

   УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА В СРОК:

   90 дни.

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:
   Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   По електронен път на точно упомената електронна поща.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт  може да Ви бъде изпратен:
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.
   По електронен път на адрес: ……………………………..

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881302
Факс: 0936/53017
Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане