Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2117 Одобряване на подробен устройствен план

   Подробният устройствен план (ПУП) се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за ПУП от експертен съвет. По този ред се одобряват и проектите за ПУП на селищните образувания с национално значение и за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. ПУП в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобрява със заповед на кмета на общината след приемането на проекта за ПУП от общинския експертен съвет.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 129
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Постоянен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   - Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване;

   - Устно в центъра за административно обслужване;

   - Чрез лицензиран пощенски оператор;

   - на e-mail: info@belogradchik.egov.bg

   - чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на общината.

   - чрез единен портал за електронни административни услуги на ДА "Електронно управление", с ПИК на НОИ или КЕП на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/6e08c059-a9e6-42db-881d-3cd6dfa4eb09

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

   - Документи, легитимиращи заявителя като заинтересовано лице по смисъла на чл.124а, ал.5 - ЗУТ /нотариален акт за собственост, договор за концесия, други документи, които са предвидени в специален закон/

   - предварителен договор за прехвърляне на собственост;

   - проект - 3 броя папки + електронен вариант във формат dxf за графичната част.

   - Съгласувано задание по чл.125, ал.6 и ал.7 от ЗУТ, което да обосновава необходимостта от изработването на плана в съответствие с чл.124а, ал.7 от ЗУТ, /документ, че заданието е съгласуване с Министерството на околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите; документ, че заданието е съгласувано в Министерството на културата; за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство; опорен план/.

   - Документи за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост, и със специализираните контролни органи по чл.128, ал.6 във връзка с чл.127, ал.2 от ЗУТ.

   - Документи за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

   - Община Белоградчик /Публичен регистър на Агенция по вписване/

   Възложител

   Възложител

   Възложител

   Възложител

   Община Белоградчик

    

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В СРОК:

   30 работни дни

   ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   - лично или чрез упълномощено лице в Центъра за адмистративно обслужване;

   - по електронен път на точно упомената електронна поща;

   - чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   - като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

   - като вътрешна куриерска пратка;

   - като межддународна препоръчана пощенска пратка

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА УСЛУГАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Териториално селищно устройство, управление на общинска собственост"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. "Княз Борис І" №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877881302
Факс: 0936/53017
Адрес на електронна поща: tsu@belogradchik.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време Обедна почивка от 12.00ч. до 13.00ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане